Zorgpad Zwangere met psychische problematiek

terug

Uw gemeente: Den Haag (wijzig)

Zorgpad Zwangere met psychische problematiek

Dit zorgpad is gericht op verschillende leefgebieden van zwangerenwaarop problemen mogelijk zijn. Denk hierbij aan relatieproblemen, financiële (schulden) problematiek, huisvestingsproblemen, een beperkt sociaal netwerk, dagbesteding en opvoedingsproblemen met oudere kinderen (contact met Bureau Jeugdzorg (BJZ) in de afgelopen 2 jaar). Vanaf 1 januari 2015 liggen deze dossiers bij de jeugdteams van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

• Jonge moeders in de leeftijd tot en met 26 jaarworden bij al deze probleemgebieden doorverwezen naar het Loket voor Jonge Moeders. Hierwordt op basis van een inventarisatie van de problematiek samen met de zwangere, en eventueel al betrokken hulpverleners, een plan opgesteld en vindt zo nodig doorverwijzing plaats. Laat de zwangere regie nemen onder toezicht. Dit geldt voor alle hierboven genoemde thema’s. Vanuit het Loket voor Jonge Moeders kan men ook doorverwijzen naar intensieve zorg, indien gewenst. JIP/Loket voor Jonge Moeders, Amsterdamse Veerkade 17a, Den Haag, (070-3655930), info@jipdenhaag.nl

• (Aanstaande) Moeders met financiële problemenkunnen voor een tweedehands baby spullen terecht bij de De BabyBullenBankzowel voor als na de bevalling. Meer informatie via Nikoline Stauttener of de receptie van Stek (070) 3181616, info@stekdenhaag.nl.

• Zwangeren vanaf 27 jaar met schuldenproblematiekworden doorverwezen naar de FIOM. In deze gevallen ondersteunt FIOM de zwangere bij het op orde maken van de administratie. Dit is nodig voor (versnelde) aanmelding naar de financieel dienstverlener van Den Haag op Maat. Start bij FIOM.

• FIOM Den Haag(070-2052222, vragen naar de FIOM!). FIOM Den Haag biedt gespecialiseerde hulp rondom zwangerschap: besluitvorming, ondersteuning en/of verwerking bij: ongeplande zwangerschap, voorbereiding op bevalling en ouderschap, bij problemen met partner en/of het sociaal netwerk, prenatale diagnostiek, miskraam of vroeggeboorte.

• Zwangeren vanaf 27 jaar met problemen op de leefgebieden(huisvesting, sociaal netwerk, dagbesteding) worden doorverwezen naar algemeen maatschappelijk werk (AMW). AMW Xtra, (MOOI, VÓÓR Welzijn en Zebra) (070-2052222). Ook op enkele Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) is AMW beschikbaar. Hulpverlening AMW online: www.servicepuntxl.nl AMW Scheveningen: (070-4162020) amw@welzijnscheveningen.nl Buiten Den Haag:www.kwadraad.nl.

• Zwangere vanaf 27 jaar met psychische problemen(eenzaamheid, somberheid, piekeren) worden verwezen naar de huisarts(envoorziening). Huisarts en POH GGZ (praktijkondersteuner huisarts) kunnen behandeling bieden en eventueeldoorverwijzen naar gespecialiseerdere vormen van GGZ zorg.

• Bij problemen en twijfels op het vlak van de zorg-en opvoedingscapaciteitvan de moeder en van het sociale systeem kan een prenataal huisbezoek aangevraagd worden bij de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Verloskundige doet de aanvraag in Den Haag bij CJG (cjgdenhaag@zorgmail.nl) enbuitenDen Haag bij JGZ Zuid-Holland West (prenatalezorg@jgzz.nl). Na de bevalling kan dit doorgaan in de ondersteuning Stevig ouderschap.
• Huisbezoek van kraamzorg rond 32 weken:Alle zwangeren die kraamzorg hebben aangevraagd krijgen huisbezoek rond 32 weken. In overleg kunnen risicosignalen, thuissituatie en aanwezige spullendan besproken worden.Check of en waar de zwangere kraamzorg heeft geregeld, en informeer de kraamzorg.

• Zijn er opvoedingsproblemen met oudere kinderenen is er contact geweest met Bureau Jeugdzorg (BJZ) in het verleden of recent met het jeugdteam CJG dan is contact met het CJG/JGZ gewenst (cjg.jgz@denhaag.nl). JGZ/JGZ Zuid-Holland West kan die verbinding maken. Binnen het CJG inDen Haag functioneert het jeugdteam. Ook de verloskundige keten kan hier naar doorverwijzen.De JGZ is hierbij de verbinding.Bij alle vormen van zorg is nazorg op zijn plaats: de zorgverlener checkt regelmatig of de geboden zorg voor deze psychosociale risico’s voldoet en naar tevredenheid verloopt. Na de zwangerschap worden moeder en kind overgedragen aan de jeugdverpleegkundige voor ondersteuning Stevig ouderschap na de bevalling. Deze schakelt zo nodig het jeugdteam in.Houd ook contact met de huisartsen doe het samen met de zwangere, verwijs niet alleen door.

Doelgroep POP-overleg
• Zwangeren met psychiatrische aandoening i.a.
• Zwangeren met psychische klachten
• Angstige zwangeren
• Traumatische zwangerschap of partus i.a.
• Zwangeren die psychofarmaca gebruiken
• Patiënten met anorexia nervosa / boulimia i.a.
• Complexe sociale setting
 
Niet besproken in POP-overleg tenzij gewenst:
• Langdurige hyperemesis
• Verslavingsproblematiek = zie NAS-protocol
• SSRI-gebruik, nu zonder klachten = zie SSRI protocol
• Zwangeren met eerstelijns verwante met een psychiatrische aandoening
• Seksueel misbruik of mishandeling i.a.

Flowchart
• Indicatie voor begeleiding POP wordt gesteld door huisarts, gynaecoloog, verloskundige of behandelend psycholoog / psychiater.
• Intake POP om situatie in kaart te brengen en uitleg POP-poli.
• Gezamenlijk wordt besloten of begeleiding op POP-poli gewenst is. Dit betekent gezamenlijke zorg door verloskundig en ziekenhuis.
• Het liefste medebegeleiding MMW of eenmalig om sociale situatie in kaart te brengen.
• Patienten die in zorg zijn bij psychiater of psycholoog blijven daar zo mogelijk onder behandeling. Wel kan laagdrempelig

  overleg plaatsvinden met psychiater van de POP-poli.
• Maandelijks overleg met verloskundige, gynaecoloog, POP, MMW, kinderarts, psychiater, team kindveiligheid

• Indien nodig vast overdracht in zwangerschap naar JGZ door MMW en evt. ook alvast ervaren kraamzorg aanvragen.
• Nacontrole na partus op POP-poli en evt met MMW.