Zorgpad Onverzekerde zwangere

terug

Uw gemeente: Den Haag (wijzig)

Zorgpad Onverzekerde zwangere

Verzekerbare burgers: Nederlandse burgers of EU inwonerszijn verplicht zich te verzekeren. Iedereendie niet verzekerd is kan ieder moment van het jaar een verzekering afsluiten. (https://www.hetcak.nl)Voor verzekering van cliënten <18 jaar zijn ouders/voogden verantwoordelijk. (zie Zorgpad Minderjarige zwangere). Een zeer kleine groep gemoedsbezwaarden verzekert zich niet op grond van hun geloof, religie of levensovertuiging. Daarvoor is een regeling (https://www.hetcak.nl/regelingen/gemoedsbezwaarden).Burgers uit EU landen zijn wettelijk verplicht zich te verzekeren in Nederland of in het land van herkomst.EU onderdanen werkzaam in Nederland zijn verplicht zich in Nederland te verzekeren.De financiëleafwikkeling van de geleverde zorg aan zwangere cliënten die verzekerd zijn in een ander land dan Nederland kan als volgt afgehandeld worden:
•Cliënten betalen de ontvangen zorg (contant!) en declareren vervolgens de gemaakte kosten bij hun zorgverzekeraar in het land waar ze verzekerd zijn.
•De verloskundige declareert de kosten via een loket van een Nederlandse zorgverzekeraar die connecties heeft met het buitenlandse verzekeraars.
In Nederlandworden jaarlijks 1.200–2.000 kinderen geboren bij moeders zonder verblijfsvergunning. Illegaal verblijvende, ongedocumenteerde migranten zijn door de koppelingswet uitgesloten van verzekeringen. Zij kunnen zich niet verzekeren. Op grond van de zorgplicht horen verloskundige praktijken ongedocumenteerde,zwangere cliënten te begeleiden. Zij kunnen niet worden geweigerd. Bij ongedocumenteerde cliënten is er veelal sprake van complexe problematiek: angst vanwege de illegale status, stress rond huisvesting en financiële situatie, lichamelijke en psychische gezondheidsproblemen, obstakels in taal en communicatie. De complexe verblijfssituatie heeft invloed op de begeleiding en zorg voor deze zwangere cliënten. Angst voor controles van de overheid is altijd aanwezig en belemmert onder anderede registratie van persoonsgegevens, een huisbezoek, kraamzorg, stevig ouderschap etcetera. Argwaan is vaak de reden voor een late zorgstart, het onderbreken van het zorgtraject en wisselen van verloskundige praktijk. Wijs ongedocumenteerden daarom op de privacy bescherming in het Nederlandse zorgsysteem, op de andere zorg die voor hen in de stad aanwezig is (registreren huisarts) en het belang van een sociaal steun systeem (mantelzorg, kerk, moskee, vluchtelingen werk etcetera).In het bijgevoegde ‘Basisrechten boekje’ zijn de adressen te vinden.
Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) neemt een aantal taken over van Zorginstituut Nederland.Het CAK voert waaronder de regelingen voor wanbetalers, onverzekerden, gemoedsbezwaarden, onverzekerbare vreemdelingen en buitenland/verdragsrecht uit in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De gemaakte kosten die verband houden met de geboortezorg, onder anderede verloskundige zorg, inclusief de kosten gemaakt voor echo’s, kraamzorg, medische bevallingen voor wanneer ongedocumenteerde,zwangere cliënten hun zorg niet zelf kunnen betalen. Zorg van de oninbare vordering wordt 100% vergoed.Formulieren hiervoor zijn te vinden op https://www.hetcak.nl/zakelijk/regelingen/onverzekerbare-vreemdelingenIn de praktijk kan bij het CAK het totale zorgbedrag gedeclareerd wordt met daarop in mindering gebracht de eventuele eigen bijdrage van de cliënt.

Heb je (nog) geen zorgverzekering en weinig inkomen. Dan kun je je via www.gezondverzekerd.nl aanmelden voor een gemeentepolis. Dan heb je via de gemeente een zorgverzekering. Vraag daarna via www.mijntoeslagen.nl je zorgtoeslag aan. Op www.independer.nl kun je verder ook andere verzekeringen en zorgverzekeringen met elkaar vergelijken.

Iedereen die in Nederland woont of werkt is verplicht een zorgverzekering (de basisverzekering) af te sluiten bij
een Nederlandse zorgverzekeraar.
Onverzekerden krijgen een brief van het Zorginstituut Nederland waarna zij binnen 3 maanden een verzekering
moeten afsluiten. Doet men dit niet, wordt er een boete opgelegd. Wanneer men binnen een termijn van 3 maanden
na de oplegging van de boete nog steeds geen verzekering heeft afgesloten volgt een tweede boete. Wordt
dan nog steeds geen zorgverzekering afgesloten dan zorgt het Zorginstituut voor het afsluiten van een verzekering.
De premie wordt 12 maanden lang ingehouden op het inkomen. Bovendien is men verplicht de opgelegde
boetes te betalen aan het Zorginstituut (ook als men in de schuldsanering of schuldhulpverlening zit).
Een zorgverzekering bij een buitenlandse zorgverzekeraar volstaat niet. Als men verzekerd is bij een buitenlandse
zorgverzekeraar dan moet contact worden opgenomen met de SVB (Sociale Verzekeringsbank): www.svb.nl
De SVB voert een toets uit.

Gemoedsbezwaarden (mensen die op grond van hun geloofsovertuiging/uit overtuiging) niet verzekerd willen zijn
moeten zich melden bij de SVB. Zij krijgen dan een bijdrage vervangende inkomens- of loonbelasting. Let op: de medische kosten komen dan voor eigen rekening).

Vreemdelingen zonder verblijfsvergunning (illegaal verblijvende vreemdelingen of vreemdelingen die een verblijfsvergunning
hebben ingediend) horen tot de groep onverzekerbare vreemdelingen. Zij kunnen geen verzekering
afsluiten en moeten zelf de kosten van medische hulpverlening betalen.
Als zij dit niet kunnen dan kan de verloskundige een 100% bijdrage in de kosten ontvangen van het Zorginstituut.
Het declaratieformulier is te vinden via:
www.zorginstituutnederland.nl/verzekering/onverzekerbare+vreemdelingen#Verloskundigenenkraamverzorgenden
Verwijzing naar een ziekenhuis voor zwangerschap en bevalling is altijd mogelijk; het is niet noodzakelijk dat het
ziekenhuis door het Zorginstituut is gecontracteerd.

Instellingen moeten de behandelkosten van een onverzekerde zwangere zelf dragen.